Samverkan för att lösa problem med innanförskapet

(2014-15)

Under 2014 genomfördes ett förstudieprojekt, finansierat av ESF, med namnet ”Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet”. Projektet leddes av Rädda Barnen. Det genomfördes i samverkan med Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE), Hållbar Utveckling Skåne (HUT), Länsstyrelsen Skåne, Malmö Högskola, Nätverket Social Ekonomi Skåne (NSES), Region Skåne och Price Waterhouse Coopers (PWC). Projektet bestod av tre delar, kallade ”testbädd av pentahelix”, ”kunskapsresa” och ”civilsamhället 3.0”.

Jag skrev en rapport som var kopplad till det första delprojektet där samtliga partners fanns representerade i en utvecklingsgrupp som träffades 11 gånger under 2014. Syftet med rapporten var att gå igenom, analysera och sammanfatta utvecklingsgruppens arbete och dra slutsatser utifrån det. Rapporten bygger på minnesanteckningar och material från utvecklingsgruppens möten men också på rapporter från Citispyce, det EU-projekt som vi bestämde oss för att vi skulle koppla ihop förstudien med. Vi engagerade även ungdomar. Rapporten ”Samverkan för att lösa problem med innanförskapet” innehåller även utförliga slutsatser.