ELIPSE

(2001-03)

( European to Local Innovation for best Practice policy development combating Social Exclusion)

I Europas storstäder har det under de senaste decennierna uppstått stora befolkningskoncentrationer av människor som befinner sig i ett utanförskap. Det ledde till att EU-kommissionen lanserade en strategi år 2000 för att försöka komma tillrätta med problemen. I strategin ingick att stödja nya idéer om hur utanförskapet skulle kunna motverkas och förebyggas. Till de projekt som fick stöd av EU-kommissionen hörde ELIPSE, lett av Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö.

ELIPSE grundade sig på ett samarbete mellan praktiker och forskare från fem europeiska storstäder (Malmö, Hamburg, Newcastle, Turin and Köpenhamn). Projektet hade som sitt första syfte att ta tillvara den kunskap om utanförskap som praktiker har. Det andra syftet var komparativt, lokalt och nationellt såväl som internationellt. Jämförelserna syftade till att försöka skapa en gemensam kunskap om goda exempel. För att lyckas hade projektet som sitt tredje syfte att utveckla en aktions-orienterad forskningsmetod. ELIPSE-projektet visade framför allt hur mycket praktiker och forskare kan lära av varandra.

Jag var forskningsledare i ELIPSE och den som skrev projektets huvudrapport. Den finns utgiven i bok på svenska, men dessutom översatt till engelska, tyska och italienska. Slutrapportens titel sammanfattar ELIPSE-projektets huvudsakliga slutsats. Socialt utanförskap skiljer sig mellan städerna, huvudsakligen beroende på marknadsekonomins karaktär och välfärdsstaten. Men i mötet mellan praktikerna och forskarna visade det sig också att man söker likartade lösningar. I ett Europa som kämpar för bygga en gemensam framtid, borde det resultatet av ELIPSE-projektet betraktas som mycket löftesrikt.

Stigendal, Mikael (2003) Olika problem – likartade lösningar. Goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2003) Unterschiedliche probleme – aber Ähnliche lösungen. Erfolgreiche Ansätze gegen soziale Exklusion in fünf europäischen Städten.

Stigendal, Mikael (2003) Problemi diversi – soluzione simili. Buone pratiche contro l’esclusione sociale in cinque cittá europee.

Stigendal, Mikael (2003) Different problems – similar solutions. Good practice against social exclusion in five European cities.