Integration och sammanhållning

Att främja integration och social sammanhållning

(2012)

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 finns det möjlighet för kommuner att föra över i princip hela föregående års överskott från sina kommunala allmännyttiga bostadsbolag till sin kassa om överskottet används till åtgärder som syftar till integration och social sammanhållning. Vad dessa åtgärder kan vara har emellertid inte definierats i lagen. Denna kunskapsöversikt har haft i syfte att belysa begreppen integration och social sammanhållning samt analytiskt studera verksamma åtgärder inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar som kan sägas syfta till integration och social sammanhållning. Kunskapsöversikten har gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Grander och Stigendal (2012) Att främja integration och social sammanhållning. http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40314_1.pdf