Skolintegrationsprojektet

(1998-2000)

På våren 1998 startade jag ett forskningsprojekt som hette Skolintegrationsprojektet. Det finansierades av EU:s URBAN-program men stöddes också av stadsdelsförvaltningarna Södra Innerstaden och Fosie i Malmö. 1.308 elever i mellan- och högstadiet på tre grundskolor i Malmö intervjuades. Det ställdes frågor om medinflytande, sociala relationer, kunskapsnytta, mening, värderingar, bakgrund, hemförhållanden, kultur och framtidsplaner. Dessutom svarade skolornas personal på en enkät.

Intervjuerna gjordes av 24 arbetslösa ungdomar, särskilt rekryterade och utbildade inom ramen för projektet. Tanken var att deras ålder skulle underlätta för en bra kontakt med eleverna. På grund av sin ålder kunde de även fungera som förebilder för eleverna på skolan. För ungdomarna innebar projektet samtidigt en kompetensutveckling. Projektet började med en fyra månader lång utbildning om intervjuteknik, skolan, närsamhället, presentationsteknik, människosyn, etik och datateknik. Därefter följde en period på två månader då ungdomarna förankrade sig på skolorna. Samtidigt utvecklade vi det formulär med frågor, förklaringar och illustrationer som intervjuerna skulle basera sig på. Intervjuerna gjordes under två månader på våren 1999. Resultatet analyserades av mig och publicerades i början av 2000.

Stigendal, M (2000) Skolintegration – lösningen på skolans problem? Rapporter om utbildning 1/2000 . Regionalt utvecklingscentrum, Lärarutbildningen, Malmö Högskola