Möten och Dialoger (MoD)

(2008-11)

På senare år har det skett en hel del oroligheter i samband med bränder. Sophus och bilar har satts i brand. När brandkåren har ryckt ut har de mötts av hot och våld. Stenkastande ungdomar har fått brandmännen att begära poliseskort vid utryckningar. Också ambulanspersonal har förhindrats att ta sig fram till olycksplatser. Räddningstjänsten upplever att de förhindras i sitt uppdrag att rädda liv och egendom. Och det är inte bara i Malmö. Liknande händelser har ägt rum på många andra håll i landet, men också under kravaller i Köpenhamn och Paris.

Vad är det som inte fungerar i relationen mellan en del ungdomar och dessa myndigheter? Och varför? Många unga verkar bära på en misstro mot myndighetspersoner. Och kanske är det också så att en del myndighetspersoner bär på en misstro mot unga? Syftet med projektet Möten och Dialoger har varit att söka svaren.

Projektet har syftat till att analysera de föreställningar som ungdomar och myndigheter har om varandra. I en bredare mening har syftet varit att analysera de bakomliggande orsakerna till krissituationerna. Utifrån resultatet av dessa analyser har projektet också syftat till att utveckla och pröva olika former för dialog. Projektet finansierades av Räddningsverket och pågick i tre år, 2008-11.