Hållbarhetsavkastning av investeringar – HAI

2017-19

Under åren 2017-19 har jag deltagit i projektet HAI (Hållbarhetsavkastning av investeringar). Målet för projektet har varit att utveckla en modell “som stödjer ett gemensamt investerande för ökad social nytta i stadsområdesutveckling”. Projektet har finansierats av Vinnova med Trivector som koordinator och Trevor Graham som projektledare. I projektet har även bl a Trianon, Skanska, Victoria Park, Fryshuset, White arkitekter och Malmö stad deltagit. Så här sammanfattades projekt i ansökan:

“Urbaniseringstrenden är stark och i kombination med att den ökade tätortsbefolkningen till stor del beror på invandring möter många bostadsområden idag mycket stora och nya sociala utmaningar i miljöer som är i stort behov av upprustning. Samtidigt investeras idag mycket i nya områden som riskerar att öka klyftorna inom staden. Enorma investeringsbeslut kommer att fattas kommande år av såväl fastighetsägare, näringsliv som kommunala bolag och förvaltningar. Dessa aktörer behöver inkludera sociala nyttor i beslutsstöd för att främja såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt hållbar stadsområdesutveckling. Potentialen är stor då marknadsandelen av investeringar som baseras på sociala nyttor är mycket liten samtidigt som världen (och Sverige) står inför utmaningen att på 30 år bygga lika mycket stad som byggts i mänsklighetens hela historia. Projektet avser utveckla det i steg 1 framtagna konceptet på modell genom att i samverkan mellan privata och offentliga aktörer testa, utvärdera och vidareutveckla modellen för svensk marknad. Ett första steg med test för internationell marknad planeras också. Projektet samlar ett brett spektrum av aktörer som på något sätt är aktiva i stadsområdesutveckling för en affärsmässigt fungerande modell och har även en rad referensorganisationer knutna till sig för resonans mot marknaden i sin helhet.”

Tillsammans med professor Stig Westerdahl har jag varit följeforskare i projektet. Min slutrapport, “Vems nytta är mest social?”, publicerades i november 2019 och den kan laddas ner här. Utifrån mitt arbete i projektet har jag även skrivit ett paper till EuroMemo Groups årskonferens i Paris, september 2019, och det kan laddas ned här.