Milsa utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation

(2017-21)

Projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation har haft sin bakgrund i det lagförslag till samhällsorientering för nyanlända som professorn i statskunskap Erik Amnå tog fram på regeringens uppdrag (SOU 2010:16) och i det samarbete som i drygt 10 år har bedrivits på regional nivå i Skåne mellan Länsstyrelsen, civilsamhället, Malmö universitet och Lunds universitet för att befrämja hälsan i integrationen av nyanlända. I detta projekt engagerades jag på senhösten 2017 med uppdraget att bidra till skapandet och genomförandet av en nationell utbildning i samhällsorientering för samhälls- och hälskommunikatörer. Även Erik Amnå engagerades och vi har haft ett nära samarbete under dessa år.

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet, med Länsstyrelsen Skåne som projektledning och med stöd av samtliga Länsstyrelser, fem universitet och hälften av landets kommuner. Målet har varit att bygga upp och utveckla den nationella kapaciteten inom samhälls- och hälsokommunikation i mottagandet av nyanlända. Med andra ord har målet varit att underlätta integrationen av nyanlända. Jag kom dock att undra vilken bild av Sverige som sprids till nyanlända. Den framstod som så skönmålad i förhållande till hur Sverige har utvecklats under de senaste decennierna. Enligt Jämlikhetskommissionen har ojämlikheten ökat snabbare i Sverige än i flertalet OECD-länder och nyanlända hamnar ofta på ojämlikhetens förlorarsida.

Det fick mig att i början av 2019 ta initiativ till att skriva en bok. Utifrån arbetet med utbildningen samt kontakterna med flera hundra kommunikatörer och många andra runt om i Sverige som arbetar med integrationen av nyanlända hade jag sett ett behov av en lärobok om dagens svenska samhälle, inte bara för samhälls- och hälsokommunikatörer utan för alla som arbetar med integrationen av nyanlända. Under 2019 skrev jag en första version av boken med utgångspunkt i mina föreläsningar och med ambitionen att fördjupa samhällsorienteringen. Våren 2020 engagerade sig även Erik i arbetet. Boken gavs ut på förlaget KomLitt i maj 2021 och den bygger på vårt kreativa samarbete i MILSA-projektet. Under de tre årens arbete med utbildningen har vi fått många möjligheter att diskutera dagens samhälle och pröva idéer om hur man ska förstå det för att lyckas bättre med integrationen av nyanlända.

Boken vänder sig därför till alla som arbetar med integration av nyanlända i det svenska samhället. Det kan vara personal inom vård, skola, omsorg och socialtjänst, politiker på olika nivåer eller ansvariga inom olika myndigheter, men också engagerade i civilsamhället. Syftet var från början att skriva en bok för samhälls- och hälsokommunikatörer, det vill säga de som genomför den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända enligt beslut av statsmakterna. Vi vänder oss fortfarande till dem men som en del i en mycket bredare läsekrets.

Vi vill med boken förmedla en förståelse av det svenska samhället som bygger på ett bredare integrationsbegrepp. Integration gäller i själva verket oss alla, inte bara nyanlända. Det handlar om hur samhället hänger ihop och på vilka villkor man kan vara delaktig i det. Begreppet integration anknyter därmed till ganska många kunskapsområden. Vi vill också visa på de många möjligheter som ändå finns för enskilda och grupper att engagera sig för förändring och utveckling i och av det svenska samhället. Dessutom vill vi ta vara på den öppning vi nu ser för en bredare och djupare diskussion om vad som har hänt med Sverige och vad som bör hända efter den coronapandemi som plågar världen.